CSS Expanding Menus Css3Menu.com

SNELMENU
Voor de leerlingen van onze beroepsschool (OV3) hebben we 2 hoofddoelstellingen:

-Onze leerlingen voorbereiden op een tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.
-Onze leerlingen voorbereiden op de integratie in onze maatschappij.

Door een combinatie van een beroepstechnische richting, een algemene en sociale vorming
en een geïndividualiseerde aanpak waar nodig leiden we de leerlingen op tot het behalen van
een getuigschrift waarmee ze aan de slag kunnen in het normale economische circuit.
Om deze doelstellingen te bereiken omvat de opleiding zowel algemene sociale vorming
(ASV) als beroepsgericht vorming (BGV).
De beroepsschool begeleidt de volgende doelgroepen:
Leerlingen die moeilijk leren krijgen in de beroepsschool een schools aanbod dat is afgestemd op hun schools niveau. De nadruk ligt op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die functioneel zijn, dit wil zeggen: dit heb ik in mijn later leven echt nodig.
We hebben aandacht voor preventie van gedragsproblemen binnen een breed kader en op verschillende niveaus: gaande van de aangename leef- en leersfeer tot uitbouwen van aanpakvaardigheden van leerkrachten en sociale vaardigheden van leerlingen tot constructief omgaan met incidenten. Samenwerking met ouders vinden we hierin heel belangrijk.
Dove of slechthorende leerlingen met eventueel bijkomende problemen. De doelstelling in de beroepsschool is een integratie in het gewone arbeidscircuit, daar bereiden we de jongere op allerlei vlak uitgebreid op voor. Ook op het vlak van communicatie. Alle leerkrachten zijn vaardig in visuele en auditieve communicatiestrategieën. We hebben ook aandacht voor de integratiemogelijkheden binnen de dovengemeenschap, dit doen we onder andere door het extra aanbieden van een vak Vlaamse Gebarentaal en een vak Dovencultuur.
Leerlingen met een voldoende basis van zelfstandigheid en planningsvaardigheden. We bewaken het evenwicht tussen ondersteunende maatregelen voor deze eerlingen en het zo zelfstandig mogelijk kunnen werken. Vaak is het zo dat leerlingen in het begin van de schoolloopbaan veel ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Naar het einde van de schoolloopbaan en zeker naar de overgang naar het gewone arbeidscircuit bereiden we de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op vlak van tewerkstelling en integratie in onze maatschappij.
Dit zijn leerlingen met moeilijkheden in begrijpen of uitdrukken van taal. Deze taalmoeilijkheden zijn groter dan we mogen verwachten op basis van de andere ontwikkelingsgegevens van deze leerling (zoals intelligentie of gehoorsproblematiek of …). Er is extra ondersteuning voor deze leerlingen (zowel in de klas als door extra logopedische ondersteuning), maar dit kadert binnen een voortdurend bewaren van het evenwicht ten opzichte van zelfstandigheid, zodat de doelstelling tot tewerkstelling in het gewone arbeidscircuit bewaard kan blijven.
ABO
SNELMENU OV3
BuSO-KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14 buso@kids.be
Binnen de beroepsschool werken we met handelingsplanning. Dit wil zeggen dat we binnen een cyclisch proces een beginsituatie opmaken van de klasgroep. Voor deze groep gaan we doelen selecteren uit de vooropgestelde leerlijnen. Deze doelen worden permanent geëvalueerd. Zo krijgen we een goed beeld over de klasgroep en zien we zeer duidelijk waar er voor individuele leerlingen bijsturingen nodig zijn. Deze bijsturing worden opgenomen in een individueel handelingsplan. Het individueel handelingsplan van een leerling kan zowel moeilijkere doelen als remediërende/aangepaste doelen bevatten.
Handelingsplanning