CSS Expanding Menus Css3Menu.com

BuSO KIDS  Borggravevijversstraat 9  3500 Hasselt  Tel. 011 22 25 93  Fax 011 24 20 14
SNELMENU
Kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn kinderen en jongeren bij wie de cognitieve vermogens beperkt zijn.
Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling.

Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs zijn doelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die de overheid wenselijk acht voor zoveel mogelijk leerlingen van een leerlingenpopulatie. In samenspraak met het CLB en zo mogelijk in overleg met ouders en eventueel andere betrokkenen, kiest de school de ontwikkelingsdoelen die aan individuele leerlingen of groepen leerlingen worden aangeboden en uitdrukkelijk worden nagestreefd.
Uitgangspunten bij begeleiding
Waar kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking
terecht in BuSO-KIDS?
de beroepsschool

opleidingsvorm 3